Farbe

Frabe

20111024_schrozberg_002
Schloss Schrozberg
20111024_schrozberg_003
Schloss Schrozberg
20111024_schrozberg_004
Schloss Schrozberg
20111024_schrozberg_005
Schloss Schrozberg
20111024_schrozberg_006
Schloss Schrozberg
20111024_schrozberg_008
Vorbachtal
20111024_schrozberg_009
Vorbachtal
20111024_schrozberg_010
Vorbachtal
20111024_schrozberg_012
Fallobst am Wege
20111024_schrozberg_013
Vorbachtal
20111024_schrozberg_014
Obere Talmühle
20111024_schrozberg_015
Obere Talmühle
20111024_schrozberg_017
Obere Talmühle
20111024_schrozberg_018
Obere Talmühle
20111024_schrozberg_022
Ziegelstapel bei der Oberen Talmühle
20111024_schrozberg_023
Ziegelstapel bei der Oberen Talmühle
20111024_schrozberg_024
Ziegelstapel bei der Oberen Talmühle
20111024_schrozberg_025
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_027
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_028
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_029
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_030
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_031
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_032
Durch das Vorbachtal
20111024_schrozberg_034
Stauseen am Ende des Vorbachtals
20111024_schrozberg_036
Bei den Stauseen im Vorbachtal
20111024_schrozberg_037
Blick auf Oberstetten
20111024_schrozberg_042
Im Reutal
20111024_schrozberg_044
Im Reutal
20111024_schrozberg_045
Im Reutal
20111024_schrozberg_048
Durch das Haldental nach Krailshausen
20111024_schrozberg_049
Durch das Haldental nach Krailshausen
20111024_schrozberg_050
Durch das Haldental nach Krailshausen
20111024_schrozberg_051
Am Wegrand
20111024_schrozberg_052
Am Wegrand
20111024_schrozberg_053
Bei Krailshausen
20111024_schrozberg_054
Bei Krailshausen
20111024_schrozberg_055
Krailshausen
20111024_schrozberg_056
Krailshausen
20111024_schrozberg_057
Krailshausen
20111024_schrozberg_059
Krailshausen
20111024_schrozberg_061
Krailshausen
20111024_schrozberg_062
Krailshausen
20111024_schrozberg_064
Krailshausen
20111024_schrozberg_065
Krailshausen
20111024_schrozberg_067
Krailshausen
20111024_schrozberg_068
Krailshausen
20111024_schrozberg_069
Krailshausen
20111024_schrozberg_070
Krailshausen
20111024_schrozberg_073
Krailshausen
20111024_schrozberg_074
Krailshausen
20111024_schrozberg_075
Krailshausen
20111024_schrozberg_079
Krailshausen
20111024_schrozberg_083
Krailshausen
20111024_schrozberg_084
Krailshausen
20111024_schrozberg_086
Krailshausen
20111024_schrozberg_089
Krailshausen
20111024_schrozberg_090
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_091
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_093
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_094
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_095
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_096
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_097
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_098
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_100
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_101
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_102
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_103
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_104
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_106
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_113
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_114
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg
20111024_schrozberg_115
Rückweg von Krailshausen nach Schrozberg